Czy detektyw musi mieć dobrą opinię?

Prywatny detektyw to zawód, w którym posiadacz licencji detektywistycznej musi być osobą niekaraną oraz posiadać pozytywną opinię właściwego Komendanta Policji. To samo tyczy się kandydatów na detektywów oraz detektywów po otrzymaniu licencji.

Wymagania wobec osoby ubiegającej się o wydanie licencji detektywa.

Zgodnie z art. 29 ustawy o usługach detektywistycznych o wydanie licencji może ubiegać się osoba, jeżeli:

1) posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przysługuje jej, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) ukończyła 21 lat;

3) posiada wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe;

4) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat;

8) posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych informacji przez Policję albo - w przypadku obywatela innego państwa - przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji państwa, właściwego ze względu na miejsce jej zamieszkania;

9) posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim;

10) legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Cofnięcie i zatrzymanie licencji detektywa.

Zgodnie z art. 37 wspomnianej ustawy o usługach detektywistycznych Komendant wojewódzki Policji cofa i zatrzymuje licencję, jeżeli detektyw:

1) przestał spełniać jeden z warunków, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 4, 6 lub 9;

2) wniósł zawiadomienie na piśmie o zaprzestaniu wykonywania czynności detektywa.

Zawieszenie prawa z licencji prywatnego detektywa.

1. Komendant wojewódzki Policji, w przypadku powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania karnego przeciwko detektywowi o przestępstwo przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, życiu, zdrowiu, mieniu, obrotowi gospodarczemu lub wolności, zawiesza prawa wynikające z licencji do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie.

2. Komendant wojewódzki Policji, w przypadku powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania karnego przeciwko detektywowi o przestępstwo umyślne inne niż wymienione w ust. 1 lub postępowania w sprawie o umyślne przestępstwo skarbowe, może zawiesić prawa wynikające z licencji do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie.

3. Komendant wojewódzki Policji, w przypadku zawieszenia praw wynikających z licencji, zatrzymuje licencję.

Opinia o detektywie od Komendanta Policji.

Jak wspomniano, detektyw musi posiadać pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych informacji przez Policję. Przy sporządzaniu opinii dzielnicowy weryfikuje:

  • zachowanie opiniowanego w miejscu zamieszkania,
  • posiadanie skłonności do nadużywania alkoholu,
  • zażywanie narkotyków lub innych środków odurzających,
  • wnioski o ukaranie do właściwego Sądu Rejonowego,
  • zatrzymania w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych,
  • interwencje Policji,
  • prowadzenie postępowań przygotowawczych,
  • prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia,
  • kontakty z osobami podejrzewanymi o prowadzenie działalności przestępcznej,
  • objęcie procedurą "Niebieskiej Karty"

Opinia Komendanta o detektywie Krzysztofie Matyszczaku.

W dniu 12 kwietnia 2024r wobec Krzysztofa Matyszczaka zostało wydane postanowienie o NIENAGANNEJ OPINII. Oznacza to, że żaden punkt z powyżej listy nie został spełniony na "tak" aby wydać inną opinię niż nienaganna.

Podsumowanie

Jak widać, prywatny detektyw detektyw musi się "dobrze prowadzić" W innym wypadku może nie spełniać wymagań do posiadania licencji detektywa. Zapraszam https://prywatnydetektyw.waw.pl/

Detektyw Warszawa Targówek

 Detektywi Warszawa Targówek
ul. Tużycka 8, 03-683 Warszawa

Biuro stacjonarne

ul. Widok 10, Detektyw Warszawa Centrum (Śródmieście)
Dla zapewnienia najlepszej jakości usług, strona wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim urządzeniu.

Korzystanie ze strony prywatnydetektyw.waw.pl bez zmiany ustawień pików cookies oznacza, że będą one zapisywane na Twoim urządzeniu.

Zmiany w plikach cookies mogą zostać wprowadzone w Twojej przeglądarce internetowej.

Dowiedz się więcej.
www.prywatnydetektyw.waw.pl korzysta z zewnętrznych technologii śledzących: Google Analytics i Facebook Pixel.

Informacje na temat ich Polityk Prywatności można znaleźć na wymienionych stronach internetowych.
smartphonechevron-up